• Odda­jemy głos fanom techno­lo­gii.

 • Napisz, co jest dla Cie­bie naj­waż­niej­sze w zaku­pach elek­tro­niki on-line.

 • My wpro­wa­dzimy 10 inno­wa­cji w naszym skle­pie Redcoon.pl.

Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniej­szy regu­la­min („Regu­la­min”) okre­śla zasady, zakres i warunki uczest­nic­twa w bada­niu („Bada­nie”) i w kon­kur­sie („Kon­kurs”) pod nazwą „Lep­sza Strona Elektroniki 10na10”.
 2. Orga­ni­za­torem Bada­nia i Kon­kursu jest Red­coon.pl Sp. z o. o. z sie­dzibą w War­sza­wie (02-222), Aleje Jero­zo­lim­skie 179, NIP 5223083801, REGON 366568889 („Orga­ni­za­tor”).
 3. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych zebra­nych pod­czas Bada­nia i Kon­kursu jest Red­coon.pl Sp. z o. o. z sie­dzibą w War­sza­wie (02-222), Aleje Jero­zo­lim­skie 179, NIP 5223083801, REGON 366568889. Dane oso­bowe prze­twa­rzane będą zgod­nie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm).
 4. Uczest­nicy mają prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oso­bo­wych oraz do ich popra­wia­nia. Podane dane będą prze­twa­rzane w celu reali­za­cji zamó­wie­nia, zawar­cia umowy sprze­daży oraz w celach archi­wal­nych. Poda­nie danych oso­bo­wych przez Uczest­nika jest dobro­wolne, choć nie­zbędne dla pra­wi­dło­wego prze­pro­wa­dze­nia Akcji pro­mo­cyj­nej.
 5. Kon­kurs i Bada­nie będą trwały od dnia 1.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.
 6. Orga­ni­za­tor składa przy­rze­cze­nie publiczne w rozu­mie­niu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 7. Bada­nie i Kon­kurs są orga­ni­zo­wane za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej 10na10.red­coon.pl („Strona”). Stronę można prze­glą­dać przy wyko­rzy­sta­niu domyśl­nej prze­glą­darki www.
§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczest­ni­kiem Kon­kursu i Bada­nia („Uczest­nik”) może być osoba fizyczna posia­da­jąca oby­wa­tel­stwo pol­skie oraz miej­sce sta­łego zamiesz­ka­nia w Pol­sce oraz pełną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, która w dniu roz­po­czę­cia Bada­nia i Kon­kursu ukoń­czyła osiem­na­sty rok życia oraz, która zaak­cep­to­wała Regu­la­min.
 2. Z uczest­nic­twa w Kon­kur­sie wyłą­czeni są:
  1. człon­ko­wie orga­nów władz i pra­cow­nicy Orga­ni­za­tora, a także człon­ko­wie ich naj­bliż­szych rodzin,
  2. osoby wcho­dzące w skład Komi­sji Kon­kur­so­wej wska­za­nej w § 5 ust. 1, a także człon­ko­wie ich naj­bliż­szych rodzin.
 3. Za człon­ków naj­bliż­szej rodziny uznaje się wstęp­nych, zstęp­nych, rodzeń­stwo, mał­żon­ków i osoby pozo­sta­jące w sto­sunku przy­spo­so­bie­nia.
 4. W Bada­niu i Kon­kur­sie można brać udział wyłącz­nie oso­bi­ście, tj. nie­do­pusz­czalne jest doko­ny­wa­nie zgło­szeń do Bada­nia i Kon­kursu w imie­niu innych osób.
§ 3
ZASADY BADANIA I KONKURSU

 1. Warun­kiem wzię­cia udziału w Bada­niu („Bada­nie”) i Kon­kur­sie („Kon­kurs”) jest uprzed­nia reje­stra­cja swo­jego udziału na Stro­nie za pomocą Face­book Con­nect (przy uży­ciu danych do logo­wa­nia w ser­wi­sie Face­book) i udzie­le­nie akcep­ta­cji na pobra­nie danych z por­talu Face­book takich jak: imię, nazwi­sko, płeć, wiek, adres e-mail.
 2. Bada­nie i Kon­kurs są ze sobą połą­czone. Aby wziąć udział w Kon­kur­sie naj­pierw trzeba wziąć udział w Bada­niu. Kon­kurs sta­nowi zachętę do udziału w Bada­niu. Kon­kurs polega na odpo­wie­dze­niu na pyta­nie kon­kur­sowe.
 3. Celem Bada­nia jest zebra­nie opi­nii Uczest­ników na temat zaku­pów elek­tro­niki online oraz Sklepu Inter­ne­to­wego Red­coon.pl. Żadne dane oso­bowe pozy­skane w wyniku Bada­nia nie będą publi­ko­wane w nawią­za­niu do poda­nego adresu e-mail.
 4. Na Stro­nie będzie dostępna ankieta oraz for­mu­larz z pyta­niem kon­kur­so­wym, za pośred­nic­twem któ­rych Uczest­nik będzie mógł zgło­sić swój udział w Bada­niu i w Kon­kur­sie. W celu doko­na­nia zgło­sze­nia do Kon­kursu Uczest­nik powi­nien:
  1. Zalo­go­wać się za pośred­nic­twem Face­book Con­nect.
  2. Zaak­cep­to­wać Regu­la­min Bada­nia i Kon­kursu dostępny na Stro­nie.
  3. Wyra­zić zgodę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w celu reali­za­cji Kon­kursu.
  4. Wypeł­nić ankietę Bada­nia.
  5. Odpo­wie­dzieć na pyta­nie kon­kur­sowe.
  6. Wysłać zgło­sze­nie.
 5. Po zaak­cep­to­wa­niu Regu­la­minu i zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych oraz klik­nię­ciu przy­ci­sku logo­wa­nia do Bada­nia i Kon­kursu nastąpi pro­ces ankie­to­wa­nia Uczest­nika. Uczest­nik ma za zada­nie odpo­wie­dzieć na wszyst­kie pyta­nia ankiety na temat zaku­pów elek­tro­niki online oraz Sklepu Inter­ne­to­wego Red­coon.pl. Następ­nie Uczest­nik powi­nien odpo­wie­dzieć na pyta­nie kon­kur­sowe. Pyta­nie kon­kur­sowe brzmi: „Stwórz recenzje produktu, którego obecnie używasz i znajduje się w ofercie sklepu Redcoon.pl
 6. Uczest­nik wyraża dobro­wolną zgodę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, o któ­rych mowa w § 3 oraz danych koniecz­nych do ewen­tu­al­nego prze­ka­za­nia Nagrody i odpro­wa­dze­nia podatku, zgod­nie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmia­nami) przez Orga­ni­za­tora dla celów reali­za­cji niniej­szego Kon­kursu, w tym w szcze­gól­no­ści do prze­sy­ła­nia kore­spon­den­cji zwią­za­nej z Kon­kursem przy wyko­rzy­sty­wa­niu elek­tro­nicz­nych narzę­dzi umoż­li­wia­ją­cych poro­zu­mie­wa­nie się na odle­głość (e-mail). Uczest­nik może wyra­zić zgodę w klau­zu­lach przy reje­stra­cji do Kon­kursu i Bada­nia na prze­twa­rza­nie przez Orga­ni­za­tora danych oso­bo­wych dla celów mar­ke­tin­go­wych, prze­sy­ła­nia infor­ma­cji han­dlo­wych doty­czą­cych pro­duk­tów Orga­ni­za­tora lub innych firm, w imie­niu któ­rych działa Orga­ni­za­tor, w tym new­slet­tera.
 7. W Kon­kur­sie i Bada­niu można wziąć udział tylko raz.
§ 4
NAGRODY
Nagrody prze­wi­dziane w Kon­kur­sie ufun­do­wał Orga­ni­za­tor i odpo­wiada za ich prze­ka­za­nie.

 1. Nagro­dami w Kon­kur­sie są:
  1. Nagroda Główna: każ­dego mie­siąca do wygra­nia jest nowo­cze­sna elek­tro­nika. Uczest­nik ma szansę wygrać Nagrodę Główną mie­siąca, w któ­rym zare­je­stro­wano jego zgło­sze­nie do Kon­kursu. Nagrodą Główną w danym mie­siącu trwa­nia kon­kursu jest:
   1. Listopad 2017: smartfon Samsung Galaxy Note 8 o wartości 3850 zł.
   2. Grudzień 2017: konsola Microsoft Xbox One X o war­to­ści 2199 zł.
   3. Styczeń 2018: Tablet APPLE iPad Pro 12.9 Wi-Fi 64GB o wartości 3599 zł.
   4. Luty 2018: Suszarka BEKO DS7433RX o wartości 1799 zł.
   5. Marzec 2018: Telewizor TOSHIBA 65U6763DG o wartości 3699 zł.
   6. Kwiecień 2018: Dron DJI Spark Sunrise Żółty o wartości 1799 zł.
   7. Maj 2018: Laptop HP 17-bs005nw i3-6006U o wartości 1999 zł.
   8. Czerwiec 2018: Ekspres SAECO Incanto Deluxe HD8921/09 o wartości 2469,99 zł.
   9. Lipiec 2018: Tablet APPLE iPad Pro 12.9 Wi-Fi 64GB o wartości 3999 zł.
   10. Sierpień 2018: Konsola Microsoft Xbox One X o wartości 2199 zł.
  2. Nagrody Mie­sięczne: każ­dego mie­siąca do wygra­nia są dwa kupony raba­towe o war­to­ści 200,00 zł do wyko­rzy­sta­nia w skle­pie Red­coon.pl. Kupony należy zre­ali­zo­wać w ciągu dwóch mie­sięcy od daty ich otrzy­ma­nia. Kupony raba­towe należy wyko­rzy­sty­wać zgod­nie z Regu­la­mi­nem korzy­sta­nia z kupo­nów raba­towych dostęp­nym na stro­nie: https://redcoon.pl/files/regulamin-kuponow-rabatowych.pdf
  3. Nagrody Za Udział: każdy uczest­nik Kon­kursu otrzyma kupon raba­towy o wyso­ko­ści 10,00 zł do wyko­rzy­sta­nia w skle­pie Red­coon.pl. Aby sko­rzy­stać z kuponu raba­towego mini­malna war­tość zamó­wie­nia musi wyno­sić 200 zł. Ter­min waż­no­ści kupo­nów to: 30.09.2018 r. Kupony raba­towe należy wyko­rzy­sty­wać zgod­nie z Regu­la­mi­nem korzy­sta­nia z kupo­nów raba­towych dostęp­nym na stro­nie: https://redcoon.pl/files/regulamin-kuponow-rabatowych.pdf
 2. Nie jest moż­liwe odstą­pie­nie prawa do Nagrody oso­bom trze­cim, ani zamiana nagrody na ekwi­wa­lent pie­niężny lub inną nagrodę.
 3. Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za pra­wi­dło­wość i ter­mi­no­wość reali­za­cji Nagrody przez podmioty gospo­dar­cze nie­za­leżne od niego. Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za nie­moż­li­wość reali­za­cji Nagrody lub jej czę­ściową reali­za­cję, która wyni­kła z powodu dzia­ła­nia siły wyż­szej.
 4. Jeden Uczest­nik może wygrać tylko jedną Nagrodę Główną oraz jedną Nagrodę Mie­sięczną i jedną Nagrodę za Udział.
 5. Przy­zna­nie Nagrody wiąże się z koniecz­no­ścią pokwi­to­wa­nia odbioru Nagrody. Poda­tek od Nagrody odpro­wa­dza Orga­ni­za­tor, zgod­nie z zasa­dami Ustawy o podatku docho­do­wym od osób praw­nych lub fizycz­nych. Zwy­cięzca, poprzez akcep­ta­cję Regu­la­minu wyraża zgodę na odpro­wa­dze­nie podatku w jego imie­niu przez Orga­ni­za­tora.
 6. Orga­ni­za­torowi przy­słu­guje prawo żąda­nia od Uczest­ni­ków wszel­kich danych w celu doko­na­nia zgod­nych z prze­pi­sami prawa roz­li­czeń podatku z tytułu wygra­nej, w tym uzy­ska­nia od Zwy­cięz­ców takich danych jak w szcze­gól­no­ści numer NIP lub PESEL, dane wła­ści­wego Urzędu Skar­bo­wego. Orga­ni­za­torowi przy­słu­guje prawo żąda­nia od Uczest­ni­ków danych umoż­li­wia­ją­cych prze­ka­za­nie Nagrody, takich jak dokładny adres zamiesz­ka­nia, numer tele­fonu kon­tak­to­wego.
§ 5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

Nad pra­wi­dło­wo­ścią prze­biegu Kon­kursu przy zacho­wa­niu nale­ży­tej sta­ran­no­ści będzie czu­wać trzy-oso­bowa Komi­sja Kon­kur­sowa („Komi­sja”) ze strony Orga­ni­za­tora.

 1. Wygrywa osoba („Zwy­cięzca”), któ­rej praca zosta­nie wybrana przez Komi­sję. Kry­te­rium wyboru to kre­atyw­ność i pomy­sło­wość odpo­wie­dzi kon­kur­sowej.
 2. Zwy­cięzcy danego mie­siąca zostaną ogło­szeni do 21 dnia mie­siąca nastę­pu­ją­cego po mie­siącu, w któ­rym zare­je­stro­wano zgło­sze­nie kon­kur­sowe Uczest­nika. Wyniki Kon­kursu zostaną ogło­szone na stro­nie inter­ne­to­wej 10na10.red­coon.pl. Jeśli Orga­ni­za­tor na sku­tek nega­tyw­nej wery­fi­ka­cji prze­sła­nych danych wyni­ka­ją­cych z oko­licz­no­ści opi­sa­nych w §5 ustęp 6 nie przy­zna nagrody Uczest­nikowi typo­wa­nemu na Zwy­cięzcę, nagroda zosta­nie przy­znana innemu Uczest­nikowi, który speł­nia kry­te­ria albo Nagroda nie zosta­nie przy­znana w ogóle, w zależ­no­ści od wyboru Orga­ni­za­tora.
 3. Orga­ni­za­tor skon­tak­tuje się z Uczest­nikami typo­wanymi na Zwy­cięz­ców Nagrody Głów­nej danego mie­siąca w wybra­nym przez sie­bie dniu do 21 dnia mie­siąca nastę­pu­ją­cego po mie­siącu, w któ­rym zare­je­stro­wano zgło­sze­nie kon­kur­sowe Uczest­nika, za pomocą wia­do­mo­ści e-mail. W tak­cie trwa­nia Kon­kursu Orga­ni­za­tor skon­tak­tuje się z Uczest­nikami typo­wanymi na Zwy­cięz­ców Nagród Mie­sięcz­nych do 21 dnia mie­siąca nastę­pu­ją­cego po mie­siącu doko­na­nia zgło­sze­nia do Bada­nia i Kon­kursu. Nagrody Mie­sięczne można zre­ali­zo­wać w Skle­pie Red­coon.pl w ciągu dwóch mie­sięcy od daty ich otrzy­ma­nia. W trak­cie trwa­nia Kon­kursu Orga­ni­za­tor prze­śle Uczest­nikom Nagrody za Udział poprzez wia­do­mość e-mail w ciągu 2 dni robo­czych od dnia zgło­sze­nia do Kon­kursu. Nagrody za Udział można zre­ali­zo­wać w Skle­pie Red­coon.pl do dnia 30.09.2018 r.
 4. Uczest­nik typo­wany na Zwy­cięzcę, po pozy­tyw­nym zwe­ry­fi­ko­wa­niu, może zostać uznany przez Orga­ni­za­tora za Zwy­cięzcę („Zwy­cięzca”). Orga­ni­za­tor ma 10 dni robo­czych na wery­fi­ka­cję Zwy­cięzcy licząc od dnia wysła­nia e-maila.
 5. W przypadku nie otrzy­ma­nia od Uczest­nika odpo­wied­nich oświad­czeń zwią­za­nych z prze­ka­za­niem i odbio­rem Nagrody lub otrzy­ma­nia od Uczest­nika nie­kom­plet­nych danych potrzeb­nych do reali­za­cji Kon­kursu i Nagrody, Uczest­nik typo­wany na Zwy­cięzcę może zostać zdys­kwa­li­fi­ko­wany przez Orga­ni­za­tora.
 6. Orga­ni­za­tor może wyklu­czyć Uczest­nika z udziału w Kon­kur­sie w przy­padku naru­sze­nia przez Uczest­nika posta­no­wień Regu­la­minu.
 7. Uczest­nicy, wobec któ­rych Orga­ni­za­tor nabie­rze podej­rzeń, że inge­rują w mecha­nizm Kon­kursu lub postę­pują w spo­sób nie­zgodny z zasa­dami fair play mogą zostać wyklu­czeni z udziału w Kon­kur­sie przez Orga­ni­za­tora.
 8. Zwycięzca Konkursu powinien w ciągu 30 dni kalendarzowych, od momentu ogłoszenia wyników, zgłosić chęć odebrania nagrody. Zgłoszenie to może nastąpić poprzez napisanie wiadomości prywatnej na fanpage Redcoon.pl lub poprzez kontakt z moderatorem strony na adres weronika.kwiatkowska@redcoon.pl
 9. Nie­ode­bra­nie Nagrody z przy­czyn leżą­cych po stro­nie Zwy­cięzcy może spo­wo­do­wać, według uzna­nia Orga­ni­za­tora, utratę prawa do Nagrody.
 10. Uczest­nik Kon­kursu wyraża zgodę na publi­ko­wa­nie odpo­wie­dzi na Stro­nie marki Red­coon.pl, albo na pro­filu fan­page marki Red­coon.pl w por­talu Face­book lub w innych mate­ria­łach rekla­mo­wych Orga­ni­za­tora lub w innych mediach. Zgoda Uczest­nika doty­czy obu opcji: z poda­niem imie­nia i nazwi­ska Zwy­cięzcy lub bez poda­nia tych danych – w zależ­no­ści od wyboru Orga­ni­za­tora.
§ 6
PRZEKAZANIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH

 1. Bio­rąc udział w Kon­kur­sie, Uczest­nik jed­no­cze­śnie oświad­cza, że jest wyłącz­nym twórcą odpo­wie­dzi kon­kur­so­wej, w rozu­mie­niu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych oraz, że przy­słu­gują mu pełne autor­skie prawa oso­bi­ste oraz autor­skie prawa mająt­kowe do niej wraz z pra­wem do roz­po­wszech­nia­nia.
 2. Uczest­nik oświad­cza, że zgło­szona przez niego odpo­wiedź kon­kur­sowa nie zawiera tre­ści naru­szających prawo lub nie­zgod­nych z dobrymi oby­cza­jami, w szcze­gól­no­ści nie naru­sza praw osób trze­cich, nie nawo­łuje do prze­mocy, nie­to­le­ran­cji, nie zawiera wul­ga­ry­zmów, ani tre­ści rekla­mo­wych podmio­tów trze­cich. Uczest­nik przyj­muje na sie­bie pełną odpo­wie­dzialność w przy­padku, gdy osoba trze­cia będzie sobie rościć prawa do tego utworu.
 3. Uczest­nik z chwilą przy­stą­pie­nia do udziału w Kon­kur­sie i prze­sła­nia odpo­wie­dzi kon­kur­so­wej udziela Orga­ni­za­to­rowi, a Orga­ni­za­tor nabywa od Uczest­nika prawo do korzy­sta­nia, na zasa­dzie licen­cji nie­wy­łącz­nej, ze zgło­szo­nej przez Uczest­nika w ramach Kon­kursu odpo­wie­dzi Kon­kur­so­wej będą­cej utwo­rem w rozu­mie­niu ustawy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych w celu prze­pro­wa­dze­nia Kon­kursu, wyko­rzy­sty­wa­nia przez Orga­ni­za­tora do komu­ni­ka­cji w kana­łach social media (tj. Insta­gram i Face­book) oraz na Stro­nie oraz w Inter­ne­cie bez ogra­ni­czeń cza­so­wych i tery­to­rial­nych. Orga­ni­za­tor z chwilą uzy­ska­nia licen­cji, o któ­rej mowa w Regu­la­mi­nie, nabywa prawa do wyko­ny­wa­nia praw zależ­nych.
 4. Uczest­nik wyraża zgodę na wyko­ny­wa­nie przez Orga­ni­za­tora zależ­nych praw autor­skich do odpo­wie­dzi kon­kur­so­wej lub jego czę­ści oraz upo­waż­nia Orga­ni­za­tora do udzie­la­nia zgody oso­bom trze­cim na wyko­ny­wa­nie tych praw zależ­nych.
 5. Orga­ni­za­tor zastrzega, że z chwilą otrzy­ma­nia przez Zwy­cięzcę Nagrody, Orga­ni­za­tor nabywa autor­skie prawa mająt­kowe do odpo­wie­dzi kon­kur­so­wej („Utworu”) na zasa­dzie art. 921 § 3 kodeksu cywil­nego, bez ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych, cza­so­wych i tery­to­rial­nych na wszyst­kich zna­nych polach eks­plo­ata­cji, w szcze­gól­no­ści na polach eks­plo­ata­cji wymie­nio­nych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych, w szcze­gól­no­ści:
  1. w zakre­sie utrwa­la­nia i zwie­lo­krot­nia­nia utworu oraz jego opra­co­wań – wytwa­rza­nie dowolną tech­niką, w tym tech­niką dru­kar­ską, repro­gra­ficzną, zapisu magne­tycz­nego oraz tech­niką cyfrową,
  2. w zakre­sie obrotu ory­gi­na­łami utworu oraz jego opra­co­wa­niami albo egzem­pla­rzami, na któ­rych utwór utrwa­lono – wpro­wa­dza­nia do obrotu, uży­cza­nia lub najmu ory­gi­nału albo egzem­pla­rzy,
  3. w zakre­sie roz­po­wszech­nia­nia utworu oraz jego opra­co­wań w spo­sób inny niż opi­sany w pkt a) lub b) – publiczne wyko­na­nie, wysta­wie­nie, wyświe­tle­nie, odtwo­rze­nie, publiczne udo­stęp­nie­nie utworu w taki spo­sób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miej­scu i cza­sie przez sie­bie wybra­nym, nada­wa­nie za pośred­nic­twem sta­cji tele­wi­zyj­nych naziem­nych, w tym za pośred­nic­twem sate­lity, mul­ti­plexu, reemi­to­wa­nie, roz­po­wszech­nia­nie w pra­sie, w sieci Inter­net, na pla­ka­tach, w tym pla­ka­tach wiel­ko­for­ma­to­wych oraz we wszel­kich innych for­mach komu­ni­ka­cji, pro­mo­cji, reklamy, ozna­cza­nia i pro­duk­cji towa­rów,
  4. w zakre­sie doko­ny­wa­nia wszel­kich zmian i mody­fi­ka­cji w utwo­rze w cało­ści lub czę­ści oraz doko­ny­wa­nia jego opra­co­wań w cało­ści lub czę­ści, w tym doko­ny­wa­nie prze­ró­bek, jakich­kol­wiek zmian i adap­ta­cji cało­ści lub poszcze­gól­nych czę­ści utworu,
  5. w zakre­sie reje­stra­cji w Urzę­dzie Paten­to­wym w cha­rak­te­rze znaku towa­ro­wego, uży­wa­nie w obro­cie gospo­dar­czym lub niegospo­dar­czym w cha­rak­te­rze ozna­cze­nia przed­się­bior­stwa, znaku towa­ro­wego lub innego cha­rak­te­ry­stycz­nego sym­bolu przed­się­bior­stwa, jego czę­ści, albo towaru lub usługi,
  6. w zakre­sie ano­ni­mo­wego roz­po­wszech­nia­nia nagro­dzo­nego utworu, w zakre­sie decy­do­wa­nia o jego pierw­szym publicz­nym udo­stęp­nie­niu oraz spra­wo­wa­nia nad­zoru nad spo­so­bem korzy­sta­nia z utworu,
  7. wyko­ny­wa­nia i korzy­sta­nia z opra­co­wań nagro­dzo­nej Pracy Kon­kur­so­wej,
  8. wykorzy­sta­nia (w cało­ści lub w poje­dyn­czych ele­men­tach utworu) we wszel­kich for­mach komu­ni­ka­cji, pro­mo­cji lub reklamy, w szcze­gól­no­ści w cha­rak­te­rze mate­riału rekla­mowego lub pro­mo­cyj­nego, w cha­rak­te­rze ele­mentu mate­ria­łów rekla­mo­wych lub pro­mo­cyj­nych takich jak ogło­sze­nia pra­sowe, reklamy zewnętrzne, filmy rekla­mowe, reklamy radiowe, mate­riały POS, roz­po­wszech­nia­nie w sieci Inter­net, Tele­wi­zji, zare­je­stro­wa­nie w cha­rak­te­rze znaku towa­ro­wego.
 6. Orga­ni­za­tor nabywa także prawo do opra­co­wa­nia, w szcze­gól­no­ści jego prze­róbki lub adap­ta­cji, a także do roz­po­rzą­dza­nia i korzy­sta­nia z opra­co­wa­nia.
 7. Zwy­cięzca udziela Orga­ni­za­to­rowi zezwo­le­nia do doko­ny­wa­nia wszel­kich zmian, łącze­nia i prze­ró­bek utworu, w tym rów­nież̇ do jego wyko­rzy­sty­wa­nia lub poszcze­gól­nych jego czę­ści (ele­men­tów) oraz łącze­nia z innymi utwo­rami. Orga­ni­za­tor z chwilą wyda­nia Zwy­cięzcy Nagrody, nabywa prawa do wyko­ny­wa­nia praw zależ­nych.
 8. Zwy­cięzca zobo­wią­zuje się nie wyko­ny­wać autor­skich praw oso­bi­stych do utworu oraz upo­waż­nia bez ogra­ni­czeń cza­so­wych oraz tery­to­rial­nych Orga­ni­za­tora do wyko­ny­wa­nia jego autor­skich praw oso­bi­stych.
 9. Zwy­cięzca Kon­kursu wyraża zgodę i udziela Orga­ni­za­to­rowi wyłącz­nego prawa do wyko­ny­wa­nia oraz zezwa­la­nia na wyko­ny­wa­nie autor­skich praw zależ­nych wzglę­dem odpo­wie­dzi kon­kur­so­wej.
 10. Uczest­nik oświad­cza, że zapo­znał się z okre­ślo­nym w niniej­szym Regu­la­mi­nie zakre­sem w jakim nagro­dzone odpo­wie­dzi kon­kur­sowe mogą być wyko­rzy­stane oraz że wyraża zgodę na takie wyko­rzy­sta­nie odpo­wie­dzi kon­kur­so­wych przez Orga­ni­za­tora.
 11. Orga­ni­za­tor może żądać od Uczest­nika potwier­dze­nia na piśmie przej­ścia na Orga­ni­za­tora autor­skich praw mająt­ko­wych oraz innych praw zgod­nie z Regu­la­mi­nem. Z tytułu udzie­le­nia licen­cji lub prze­nie­sie­nia praw nie przy­słu­guje dodat­kowe wyna­gro­dze­nie.
 12. Zwy­cięzca Kon­kursu zobo­wią­zuje się do nie­zgła­sza­nia żad­nych rosz­czeń wzglę­dem Orga­ni­za­torów Kon­kursu z tytułu wykorzy­sta­nia odpo­wie­dzi.
 13. Zwy­cięzca Kon­kursu zobo­wią­zuje się do niewyko­ny­wa­nia oso­bi­stych praw autor­skich.
§ 7
REKLAMACJE

 1. O wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ściach zwią­za­nych z Kon­kur­sem i Bada­niem Uczest­nik Kon­kursu i Bada­nia może poin­for­mo­wać Orga­ni­za­tora. Uwagi i rekla­ma­cje należy zgła­szać, w ter­mi­nie do 31.09.2018 r. drogą elek­tro­niczną prze­sy­ła­jąc wia­do­mość na adres e-mail mode­ra­tora: weronika.kwiatkowska@redcoon.pl lub pisem­nie na adres Orga­ni­za­tora, wska­zany w § 1 niniej­szego Regu­la­minu.
 2. O ter­mi­nie zło­że­nia rekla­ma­cji decy­do­wać będzie data otrzy­ma­nia przez Orga­ni­za­tora wia­do­mo­ści e-mailem.
 3. Rekla­ma­cje zgło­szone po ter­mi­nie nie będą roz­pa­try­wane.
 4. Rekla­ma­cja powinna zawie­rać imię i nazwi­sko Uczest­nika zgła­sza­ją­cego rekla­ma­cję oraz jego dokładny adres i numer tele­fonu, jak rów­nież dokładny opis i powód rekla­ma­cji. Rekla­ma­cje doty­czące wyni­ków Kon­kursu (wyboru nagro­dzo­nych odpo­wie­dzi) nie będą roz­pa­try­wane.
 5. O wyniku roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji Orga­ni­za­tor poin­for­muje zain­te­re­so­wa­nego, poprzez wia­do­mość e-mail, w ter­mi­nie 21 dni od daty zgło­sze­nia rekla­ma­cji. Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo wydłu­że­nia ter­minu obsługi rekla­ma­cji, jeżeli z przy­czyn nie­za­leż­nych od Orga­ni­za­tora zacho­wa­nie ter­minu pod­sta­wo­wego jest nie­moż­liwe
 6. Uczest­nikowi przy­słu­gują wszel­kie prawa wyni­ka­jące z ustawy o pra­wach kon­su­menta z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­menta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 7. Posta­no­wie­nia niniej­szego para­grafu nie wyłą­cza upraw­nień przy­zna­nych Uczest­nikom na mocy odręb­nych prze­pi­sów praw­nych.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kon­kurs ma cha­rak­ter roz­ryw­kowy.
 2. Zabra­nia się publi­ka­cji tre­ści sprzecz­nych z Regu­la­mi­nem oraz z zasa­dami, które godzą w posza­no­wa­nie dobrych oby­cza­jów, obra­żają ludzi ze względu na wiarę, przy­na­leż­ność naro­dową, rasową czy prze­ko­na­nia reli­gijne.
 3. Wzię­cie udziału w Kon­kursie i Bada­niu ozna­cza akcep­ta­cję posta­no­wień Regu­la­minu.
 4. Bio­rąc udział w Kon­kursie i Bada­niu Uczest­nik potwier­dza, że zapo­znał się z Regu­la­mi­nem i wyraża zgodę na udział w Kon­kursie i Bada­niu na zasa­dach okre­ślo­nych w Regu­la­mi­nie.
 5. Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za pro­blemy tech­niczne skut­ku­jące pro­ble­mami z komu­ni­ka­cją, w tym w szcze­gól­no­ści za ewen­tu­alne:
  1. zakłó­ce­nia w dzia­ła­niu strony i poczty e-mail wyni­ka­jące z awa­rii lub prze­cią­że­nia łącz,
  2. zakłó­ce­nia w komu­ni­ka­cji e-mail, SMS lub tele­fo­nicz­nej wyni­ka­jące z awa­rii lub prze­cią­że­nia łącz, bądź za inne pro­blemy tech­niczne w jaki­kol­wiek inny spo­sób wpły­wa­jące na osta­teczne wyniki Kon­kursu lub kon­takt ze Zwy­cięz­cami.
 6. Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za pra­wi­dło­wość i ter­mi­no­wość dorę­cze­nia przez pocztę oraz firmy kurier­skie prze­sy­łek wysy­ła­nych w imie­niu Orga­ni­za­tora w związku z pro­wa­dze­niem Kon­kursu.
 7. Orga­ni­za­torzy zastrze­gają sobie prawo zmian niniej­szego Regu­la­minu w każ­dym cza­sie bez poda­nia przy­czyny poprzez zamiesz­cze­nie odpo­wied­niej infor­ma­cji na Stro­nie. Zmiany Regu­la­minu wcho­dzą w życie z dniem ich publi­ka­cji.
 8. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Orga­ni­za­tor i prze­twa­rza je wyłącz­nie w celach i zakre­sach okre­ślo­nych w klau­zu­lach zgody akcep­to­wa­nych przez Uczest­nika przy reje­stra­cji do Kon­kursu i Bada­nia.
 9. Wła­ści­cie­lami mająt­ko­wych praw autor­skich do mate­ria­łów opu­bli­ko­wa­nych w Kon­kursie i Bada­niu jest Orga­ni­za­tor. Kopio­wa­nie tych utwo­rów na dyski kom­pu­te­rów lub na inne loka­li­za­cje inter­ne­towe jest zabro­nione i może nara­zić użyt­kow­ni­ków na odpo­wie­dzial­ność prze­wi­dzianą w usta­wie z dnia 4.02.1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych i w innych obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach prawa.
 10. Skie­ro­wa­nie sprawy na drogę sądową może nastą­pić wyłącz­nie po wyczer­pa­niu drogi postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­nego. Wszel­kie sprawy wyni­ka­jące z Regu­la­minu roz­strzy­gane będą przez sąd powszechny z sie­dzibą w War­sza­wie.
 11. Kon­kurs nie pod­lega prze­pi­som ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazar­do­wych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 12. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych Regu­la­mi­nem sto­suje się odpo­wied­nie prze­pisy obo­wią­zu­ją­cego prawa.
 13. W razie pytań lub wąt­pli­wo­ści należy skon­taktować się z mode­ra­to­rem weronika.kwiatkowska@redcoon.pl